صفحه 1
استاندارد

شعر ” چون باد “

غم داغِ ، جگر سوزی به سینه دارم و خنده به لب ، چون باد ، می‌رقصد
گهر از دیده جاری می‌شود ، آتش به دل ، چون تیشۀ فرهاد ، می‌رقصد
ز فریاد مخوف کوه‌های ، شعله خیز ، دل نجاتم می‌دهد ، شیرین
در اقیانوس چشم ، غرق می‌گردم ، دُر الوان به روی گونه‌ام ، چون باد می‌رقصد
استاندارد

شعر ” سکوت “

آتشی افتاده بر جانم که ویران می‌کند رقص خنده بر لبم ، دل را پریشان می‌کند
آه ، ذوب شد استخوانم در میان شعله‌ها آنچه جباران عالم می‌کنند ، آن می‌کنند
نعره‌های آتش جان ، جانگداز و دلربا است می‌فریبد دل ولی ، رفتار شیطان می‌کند
شعلۀ آتش چونان گل‌های زیبا ، دلربا است می‌رباید دل ، تماشاچی فراوان می‌کند

ادامه مطلب ←

استاندارد

شعر ” طوفان “

باد صبا ، آتش گرفته ، روح و جانم رحمی نما ، بر دیدگان ، خون‌فشانم
دل گوی چوگان است ، بین آتشستان باد صبا ، من یک غریبی ، بی‌نشانم
حیران و سرگردانم و طوفان و تاریک خود را ، در این طوفان ، به هر سو می‌کشانم