شعر ” گلبانگ اذان “

فاطمه ، آرامش روح و روان زیور و آسایش ، افلاکیان
فاطمه ، یعنی چراغ ، انس و جان عِطر روح انگیز ، گلبانگ اذان
فاطمه ، یعنی فراتر از بشر گَرد زیر مَقدَمَش ، شمس و قمر
فاطمه ، کفو وصّی و هم ، ولی مرحم ، آه جانسوز  ، علی

پاسخ دهید