شعر ” نور ایمان “

پیکر پاکت در خاک پنهان شد ، چه غم نور ایمانت دل ما را چراغان می‌کند
صبر ، انیس و مونس ، قرآن ، چراغ راه ما  دل اطاعت از خدای حّی سبحان می‌کند
 

پاسخ دهید