شعر ” عطر دل انگیز “

فرمانروای دین سرمد آمد پیغمبر صبر و اجر و رحمت آمد
هستند اگر فرشتگان دست افشان چون عطر دل انگیز محمد آمد

پاسخ دهید