شعر ” خلیج فارس “

ما کشوری رنگ گل و آلاله داریم دلهای گلفامی به رنگ لاله داریم
ای دشمن انسان ، ترامپ هرزه اندیش تاریخ سرسبز هزاران ساله داریم

ما پاس می‌داریم خلیج فارس با جان از جور چون تو ، بر رُخ خود ژاله داریم
ای ابله شیطان صفت ، بس کن تو ، یاوه ما در خلیج فارس هزاران چاله داریم
از خون دشمن ، می‌کنیم همرنگ خونش ما دشمنی چون تو که بس ، بد حاله داریم
لشکرکشی کن ، منتظر هستیم ، شیطان شیطانکی چون تو به چاله می‌سپاریم
اندازه می‌گیریم قبرت را ترامپ خان در قامت خود ، خط کش و نقاله داریم
پیش خدا خم می‌شویم ، نه پیش دشمن ما سر فرازیم ، دل به رنگ لاله داریم
باشد خلیج فارس ، جاویدان در عالم ای بیسواد گاوچران، دنباله داریم
تو رهزن دریایی و هم بیسوادی صد شکر ، تمدن هزاران ساله داریم

پاسخ دهید