شعر ” بوسه بر خورشید “

بوسه باران می‌کند خورشید ، اینک پیکر خورشید را
می‌رود خورشید ، پنهان می‌شود در خاک ، بی چون و چرا
یک جهانی می‌شود ، پنهان زیر خاک ، پیش چشم من
می‌شود عالم ، به چشمم تار ، از این ماجرا

پاسخ دهید