شعر ” بخوان والفجر “

اگر آیی به سر گلعزارم قدمهایت به دیده می‌گذارم
همه مسرور از فصل بهارم ولیکن خواهش جانانه دارم
بخوان والفجر رضوان من اینجاست مجید ارجعی خوان من اینجاست
بخوان والفجر یوسف را بجویم شمیم مصر و کنعان من اینجاست

بخوان والفجر پیراهن ببویم که یعقوب پریشان من اینجاست
بخوان والفجر تا کامی بگیرم نگار کوی احسان من اینجاست
بخوان والفجر تا نیرو بگیرم که خورشید درخشان من اینجاست
بخوان والفجر تا گوهر بریزم به پای گل گلستان من اینجاست
بخوان والفجر تا سنگر بگیرم که سردار و سلمان من اینجاست
بخوان والفجر را تا ره بپویم که ایوب ثنا خوان من اینجاست
بخوان والفجر تا مهتاب ببینم هلال ماه تابان من اینجاست
بخوان والفجر را استاد اعظم که آموخت درس قرآن من اینجاست
بخوان والفجر نفس مطمئنم گل یاسمین و فرقان من اینجاست
بخوان والفجر تا سرمشق گیرم کلاس درس عرفان من اینجاست
بخوان والفجر را باشد یقینم شکوه نو بهاران من اینجاست
بخوان والفجر تا پرچم بگیرم تکامل بخش ایمان من اینجاست
بخوان والفجر پای جان بگیرم بهشت و حور و غِلمان من اینجاست

پاسخ دهید